Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp cho các học viên trang bị tốt kỹ năng lập kế hoạch, phục vụ cho công tác quản lý và phát triển Hội thánh

Nội dung khóa học

Bài 1: Các khái niệm về kế hoạch
 TUẦN 1: Các khái niệm

Đăng ký khóa học

Lap ke hoach

Người lãnh đạo cần được trang bị  các kỹ năng lập kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu của Đức Chúa Trời

Miễn phí Đăng ký