Giới thiệu khóa học

HỌC VIỆN NGƯỜI CỦA CHÚA
The People of God Bible Institute Online
Môn: LÃNH ĐẠO HỌC
Phụ trách: Mục sư Giáo sư Dương Kỳ Quan
Thời gian: 16/05/2020-31/07/2020

I. Mô Tả Môn Học
Lãnh đạo là môn học nói về sự kêu gọi, ân tứ (khả năng), chức năng, những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc lãnh đạo Hội thánh dựa trên Kinh thánh. Nó không chỉ đem đến nhận thức đúng đắn về vai trò của người lãnh đạo nhưng cũng hình thành những suy nghĩ tích cực về chức vụ mà Chúa trao phó. Bên cạnh đó, môn học cũng cung ứng những thách thức, thử nghiệm, nghệ thuật ủy quyền, phẩm chất và đặc biệt phước hạnh cũng như giá phải trả của người lãnh đạo.
II. Mục Tiêu Môn Học
Sau khi học xong môn này các sinh viên đạt được những điều sau:
1. Biết được ý nghĩa, chức năng, ân tứ … của nhà lãnh đạo dựa trên Kinh thánh. Qua đó chuẩn bị hành trình để vận dụng cách hiệu quả trong việc lãnh đạo nhà Chúa. 
2. Nhìn thấy quyền tể trị của Thiên Chúa quyền năng không chỉ đối với bản thân của mỗi sinh viên nhưng cũng trên cả nơi chỗ mà Ngài đặt để chúng ta trong công trường thuộc linh để phục vụ Chúa trong cương vị đầu tàu.
3. Nhận biết tình yêu thương, thành tín cũng như sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời đối với dân Chúa và mỗi chúng ta trong công tác lãnh đạo (nếu có). Từ đó, hết lòng trau dồi phẩm hạnh, tư cách, năng lực hẵn nhiên bởi sức toàn năng của Ngài (Phi 4:13).
4. Áp dụng những gì học được qua môn học vào chức vụ của mình trong Hội Thánh.
III. Yêu Cầu Môn Học
Môn học kéo dài tối đa trong 10 tuần. Vì học trực tuyến (Online), học viên sử dụng tối đa lượng thời gian của mình để đọc, suy gẫm và làm bài cho tốt. Bên cạnh đó, các học viên sẽ làm việc với nhau qua việc thảo luận, làm bài trong nhóm.  
Để hoàn tất môn học này, các sinh viên cần phải hoàn thành những yêu cầu như sau:
1. Đọc tài liệu giáo khoa Lãnh Đạo Thuộc Linh của J. Oswald Sanders.  
2. Đọc và tóm lượt các sách sau đây (độ dài mỗi quyển sách tóm lược là 10 trang dòng đôi, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12): 
• 21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo của John Maxwell.
• Kinh thánh về nghệ thuật lãnh đạo của Lorin Woofle. 
3. Viết tiểu luận môn Lãnh đạo với đề tài: “Nghiên cứu đời sống, cá tính, phương cách của nhà lãnh đạo Nê-hê-mi trong Kinh thánh và những bài học ứng dụng cho công tác lãnh đạo Hội thánh trong ngày nay”. 
• Độ dài: 25-30 trang, dòng đôi, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.
• Trích dẫn sách tối thiểu là 10 quyển, không kể các bản dịch Kinh thánh.
4. Làm bài trắc nghiệm cuối khóa gồm 40 câu (bài thi dựa trên giáo trình môn Lãnh Đạo Thuộc Linh của J. Oswald Sanders).  
5. Đọc thêm những sách như sau:
• Jesus in leadership.
• Lead like Jesus.
4. Hàng tuần các sinh viên vào lớp và đọc những file bài học, gởi bài viết về những câu hỏi thảo luận vào lớp. Bên cạnh đó cũng hãy đọc các bài viết của quý sinh viên cùng lớp và tham gia thảo luận.  
Lịch học hàng tuần của lớp như sau:
• Tuần 1: Đọc chương 1-3, từ trang 5-20.
• Tuần 2: Đọc từ chương 4-7, từ trang 21-51
• Tuần 3: Đọc từ chương 8-10, từ trang 53-90
• Tuần 4: tuần đọc sách
• Tuần 5: Đọc từ chương 11-14, từ trang 91-126
• Tuần 6: Đọc từ chương 15-18, từ trang 127-156
• Tuần 7: Đọc từ chương 19-22, từ trang 156-185
• Tuần 8: Làm bài trắc nghiệm môn
• Tuần 9-10: Viết bài tiểu luận cuối khóa
Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng hành cùng chúng ta luôn, đặc biệt quý Nghiên cứu sinh lớp Lãnh đạo trong việc học Lời Ngài qua môn học này. 
Thân mến!
MsGs. Dương Kỳ Quan
Mail: msduongkyquan@gmail.com

Đăng ký khóa học

LÃNH ĐẠO HỌC

Miễn phí Đăng ký